شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ تهران ۱۰:۴۳

آرشیو تصویری

فایل‌های ویدیویی برنامه‌های بهرام مشیری را در بخش آرشیو تصویری ببینید.

معنای کافر _ کفر و کفار

https://www.youtube.com/watch?v=YfuF2eg2Lus&ab_channel=BahramMoshiri

بدنامی و نکبت کشور ما با احکام الهی

https://www.youtube.com/watch?v=NI7pbzYRdJg&ab_channel=BahramMoshiri

قتل بانوی شاعر با سه کودک به امر رسول خدا

https://www.youtube.com/watch?v=oozVgrfOeRU&ab_channel=BahramMoshiri

کشته شدن حضرت علی بدست ابن ملجم

https://www.youtube.com/watch?v=_AnCMAS9AlA&ab_channel=BahramMoshiri

جنگ حضرت علی با خوارج

https://www.youtube.com/watch?v=cpr5eG9bFWA&ab_channel=BahramMoshiri

ایران و جنگ فرضی با آمریکا

https://www.youtube.com/watch?v=1l2bRmppp2c&ab_channel=BahramMoshiri

انتظار و ایرانیان

https://www.youtube.com/watch?v=u3r_oFzmOEw&ab_channel=BahramMoshiri

مقدمات کشتن علی بن ابی طالب

https://www.youtube.com/watch?v=tY9a6Z4HYxg&ab_channel=BahramMoshiri

جدال علی با معاویه در جنگ صفین

https://www.youtube.com/watch?v=sNWhcRFqruE&ab_channel=BahramMoshiri

تدریس مهملات دین در دانشگاههای ایران

https://www.youtube.com/watch?v=pmvZ_oiFbgA&ab_channel=BahramMoshiri

تعصبات دین و جنایات ناگفتنی

https://www.youtube.com/watch?v=5uOrU16me3I&ab_channel=BahramMoshiri

پاکستان سوراخ زنبور متعصبین

https://www.youtube.com/watch?v=_1W1wr63IAA&ab_channel=BahramMoshiri

عاقبت شوم نزدیک شدن به قدرت!

https://www.youtube.com/watch?v=TmR44egHdks&ab_channel=BahramMoshiri

زورخانه ای بنام ایران !

https://www.youtube.com/watch?v=S40-ePeu2fg&ab_channel=BahramMoshiri

قدرت و فرهنگ کشتن در کشور ما

https://www.youtube.com/watch?v=JMJ2Sh3fv68&ab_channel=BahramMoshiri

توطیه دربار و قیام ملت در ۳۰ تیر!

https://www.youtube.com/watch?v=wse0dmcU48M&ab_channel=BahramMoshiri

مرگ خورشید و آینده انسان!

https://www.youtube.com/watch?v=CXOEptaIbRE&ab_channel=BahramMoshiri

اختراع موشک و گسترش علم نجوم

https://www.youtube.com/watch?v=RfkRgDyCTSM&ab_channel=BahramMoshiri

تازه‌ترین مطالب