عضویت در پیتریان جهت حمایت برنامه‌های سرزمین جاوید