ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در خلیج فارس ۰۵۰۶۲۰۱۹