تعریف مدنیت ۰۹۱۸۲۰۱۹ – www.patreon.com/bahrammoshiri