مصاحبه با حسین فرجی _ اشاراتی به واقعه کربلا _ ۰۸۰۳۲۰۲۰