مردان بزرگ ما کجا هستند؟ استبداد با ما چه کرده؟ بخش اول