ضایعه مضاعف ملت ما از حکومت شیخ و شحنه _ مقدمه ابن خلدون _ بخش دوم