ماهیت شاهنامه در مقابله با فرومایگان دینی _ بخش اول