استبداد شیخ و شحنه بر ملت ایران _ بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید –