نگاهی به بعض رجال ارتش المان در جنگ جهانی دوم_ بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید –