گذری بر تاریخ کهن افغانستان ۱۱۰۸۲۰۲۱_ بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید –