داستانی از نابغه بزرگ محمدبن زکریای رازی ۱۱۱۷۲۰۲۱ _ بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید –