ابن سینا و بیمار عاشق ۱۱۲۴۲۰۲۱_ بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید –